Historia LFOŚN

Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego rozpoczęła swoją działalność w marcu 1989 roku.

Fundatorami Fundacji są:

* Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublina

* Politechnika Lubelska

* Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

* Miejskie Przedsiębiorstwo Wódociągów i Kanalizacji w Lublinie

* Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lublinie

* Zakład Energetyczny w Lublinie

* Zakład Remontowo-Energetyczny

Celem działalności statutowej Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego. Cel ten realizowany jest przez działania Fundacji dążące do poprawy stanu środowiska regionu lubelskiego poprzez badania stanu środowiska, projektowanie i udział w realizacji inwestycji proekologicznych oraz wpływanie na stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa regionu Lubelszczyzny.

Fundacja realizuje cele statutowe współpracując z organami władzy i administracji państwowej właściwymi w przedmiocie ochrony środowiska naturalnego, placówkami naukowo-badawczymi zajmującymi się tą problematyką, jak również innymi jednostkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.
Fundacja finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.
Fundacja prowadzi działalność propagatorską w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.