Woda

WODA

Największym bogactwem człowieka jest woda. To właśnie w niej pojawiło się życie na Ziemi i ona sprawia, że życie jest ciągle możliwe. Dzięki ilości wody występującej na Ziemi nasza Planeta otrzymała miano Błękitnej. Szacuje się, że zasoby wody wynoszą aż 1,338 mld km3, jednak niewielki procent z tej liczby może być bezpośrednio wykorzystywany przez nas.
Wielu ludzi na świecie (i to nie całkiem odległym) boryka się z problemem braku wody. Według danych WHO około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości. Oznacza to, że co szósta osoba cierpi z powodu pragnienia oraz chorób wywołanych spożyciem zanieczyszczonej wody. Woda jest więc jednym z surowców strategicznych, od którego zależy utrzymanie i rozwój naszej cywilizacji.

Co robią inni?

Zachowanie zasobów wodnych w jak najlepszym stanie jest ważne dla każdego z nas. Pomimo tego iż Polska nie posiada dużych zasobów wody, to jednak nieliczni z nas potrafią (i chcą) racjonalnie i oszczędnie z niej korzystać. Odkręcając kurek z wodą rzadko myślimy o tym, w jaki sposób woda dotarła do naszego mieszkania i co się będzie z nią działo, kiedy nasze mieszkanie opuści. Dlatego też warto promować wśród nas programy, które uczą lepszego gospodarowania tą wspaniałą substancją.

Człowiek poprzez swoje różnorodne działania niekorzystnie oddziaływuje na ilość i jakość wody na Ziemi. Niestety większa część naszych poczynań wpływa negatywnie na jakość życiodajnego skarbu jakim jest woda. Jednocześnie wśród wielu ludzi wzrasta świadomość ekologiczna, a tym sam poczucie odpowiedzialności za stan naszego środowiska. Dlatego wiele organizacji i instytucji podejmuje działania, które mają poprawić jakości wody. Realizowane są programy edukacyjne poświęcone wodzie, których tematyka jest bardzo różnorodna. Dzięki temu możemy zauważyć, że zasoby wodne Ziemi można chronić na wiele sposobów podejmując zróżnicowane działania.
Wiele programów dotyczy poprawy jakości wody, czyli ograniczenia ilości ścieków i zanieczyszczeń do niej trafiających. Innym rodzajem inicjatyw podejmowanych przez wiele organizacji są te, które skupiają się na ochronie rzek, jezior i terenów podmokłych. Miejsca te pełnią ważną rolę we właściwym obiegu wody krążącej w środowisku oraz stanowią ważne ostoje dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Bardzo potrzebne są również projekty mające na celu zmniejszenie skutków klęsk żywiołowych, powodowanych przez powodzie czy silne opady atmosferyczne. Ogromnie ważną rolę pełnią również programy, które mają za zadanie pomoc w umożliwieniu swobodnego dostępu do czystej wody. Właśnie dostęp do wody zapewnia rozwój społeczeństw oraz jest warunkiem koniecznym do walki z ubóstwem.

Co mogę zrobić ja?

Ta różnorodność inicjatyw mobilizuje nas do podejmowania indywidualnych działaniach sprzyjających poprawie stanu środowiska. Wielu z nas może powiedzieć, że nie ma wpływu na stopień skażenia wody czy też jej brak w niektórych rejonach świata. I jest to prawda, ponieważ aż 65 % światowych zasobów słodkiej wody pochłania rolnictwo i przemysł.
Nie jest to jednak usprawiedliwieniem dla nas. Każdego dnia możemy oszczędzać wodę oraz każdego dnia możemy podejmować działania, które będą ograniczały ilość zanieczyszczeń do niej trafiających.

Pamiętaj o kilku zasadach, może niektóre z nich uda Ci się wprowadzić
w życie:

* Racjonalnie korzystaj z wody - bierz prysznic, naprawiaj uszczelki, oszczędzaj wodę.

* Nie zanieczyszczaj wody - np.: nie wylewaj trujących środków chemicznych do kanalizacji.

* Chroń tereny przyrodnicze - podpisz petycję, nie zrywaj roślin wodnych, nie płosz zwierząt.

* Wspieraj akcje informacyjne oraz programy pomocowe dla regionów, gdzie dostęp do wody jest ograniczony.

* Rozmawiaj z rodziną i znajomymi o sposobach ochrony zasobów wodnych naszej Planety.

Warto wiedzieć...

Ważnymi datami w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych są daty:

Światowy Tydzień Mokradeł 28.I - 2.II
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych 2.II
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Tam 14.III
Światowy Dzień Morza 17.III
Międzynarodowy Dzień Wody 22.III
Dzień Bałtyku 22.III
Tydzień Czystości Wód 1.IV - 7.IV
Dzień Morza 28.IX

Polecamy:

www.wodapitna.pl
www.gappolska.org
www.mpwik.lublin.pl
www.wios.lublin.pl
Pakiet materiałów edukacyjnych programu „Błękitny Kciuk” ROEE, Kraków 2003
„Ochrona źródeł wody”, LOP Warszawa 2004